ممیزی خارجی ایزو ۹۰۰۱ توسط تیم ممیزی شرکت انطباق کیفیت آسیا که منجر به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت گردید.